Algemene voorwaarden

Algemene (levering) voorwaarden Plotterpapieronline.be

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van en
op alle met Plotterpapieronline.be aangegane overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding
dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in
dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk
geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper,
verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van Plotterpapieronline.be.
Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.
1.5 Plotterpapieronline.be verzendt uitsluitend binnen Nederland, mits schriftelijk verzoek van de koper
verzenden wij naar het buitenland door akkoord van beide partijen. Verzendkosten komen
voor de koper.

Definitiebepalingen:
Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Plotterpapieronline.be een
contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Plotterpapieronline.be gesloten
koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met Plotterpapieronline.be een koop- of andersoortige
overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan
degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
Producten: Goederen en/of diensten die op deze Internet-site aangeboden worden.
Bestelling: verzoek tot levering
Schriftelijk: Schriftelijk per post, fax of per e-mail.
1.7 Plotterpapieronline.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar
redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het
moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die
bestelling.
1.8 Plotterpapieronline.be is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Plotterpapieronline.be verantwoordelijk voor het
leveren van de door de koper gedane bestelling.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Alle aanbiedingen van Plotterpapieronline.be zijn vrijblijvend. Plotterpapieronline.be behoudt zich
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging
aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling.
Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling
door Plotterpapieronline.be, is Plotterpapieronline.be op geen enkele wijze aan de door de koper
geplaatste bestelling gebonden.
2.4 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht
te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
· de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op
het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Plotterpapieronline.be en het
volledig ingevulde bestelformulier aan Plotterpapieronline.be via de elektronische
weg is verzonden en door Plotterpapieronline.be is ontvangen;
· door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Plotterpapieronline.be is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Plotterpapieronline.be aan de potentiële koper is uitgebracht;
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Plotterpapieronline.be een
orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het
digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden
naar het door koper opgegeven e-mail adres.
2.6 Koper en Plotterpapieronline.be komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken
van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand
komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het
ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende
kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische
bestanden van Plotterpapieronline.be gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als
een vermoeden van bewijs.
2.7 Plotterpapieronline.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Plotterpapieronline.be dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
bestelling mee.
2.8 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij
een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail
verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen
en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Plotterpapieronline.be garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of
toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.10 Plotterpapieronline.be streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te
beantwoorden.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief
omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele
belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en
zetfouten.
3.2 Plotterpapieronline.be berekent geen verzendkosten, uitgezonderd de Nederlandse Waddeneilanden daarvoor wordt een toeslag berekend van € 8,00 exclusief BTW. Bedragen zijn exclusief BTW.
3.3 Plotterpapieronline.be kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op
sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de
prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. Plotterpapieronline.be is
niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Plotterpapieronline.be in de orderbevestiging
conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,
kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Plotterpapieronline.be
worden gecorrigeerd.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden
betaald: iDEAL, vooruitbetaling. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 12.94.27.314 t.n.v. Plotterpapieronline.be
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Plotterpapieronline.be

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Plotterpapieronline.be ernaar om bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen op het bestelformulier
opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt,voor
leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale
termijn. Plotterpapieronline.be kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie
heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Bij niet tijdige levering dient Plotterpapieronline.be door de koper schriftelijk in gebreke te
worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze
termijn zal minstens zeven werkdagen zijn.
5.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Plotterpapieronline.be wordt overschreden, zal Plotterpapieronline.be de koper hiervan zo spoedig mogelijk
schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper
de bevoegdheid om de overeenkomst met Plotterpapieronline.be te ontbinden door dit
schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Plotterpapieronline.be te melden.
5.4 Plotterpapieronline.be is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij
de bezorging door Plotterpapieronline.be ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Plotterpapieronline.be ingeschakelde leverancier.
5.5 De door Plotterpapieronline.be opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de
door de koper geplaatste bestelling, door Plotterpapieronline.be per fax, brief of e-mail is bevestigd.
5.6 Voor producten die tijdelijk niet op voorraad zijn en producten die vertragingen oplopen
zullen aan de koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.
5.7 Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven
verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft,
over op de koper.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te
(doen) inspecteren. Herroepingrecht zijn uitgezonderd Software en Supplies alsmede producten die als kenmerk “beperkte voorraad”, “speciale bestelling”, “maatwerk” of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor verkeerd bestelde artikelen (hardware) worden re-stockingskosten van 30% berekend met een minimum van 40 Euro. Door Plotterpapieronline.be wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na Factuur datum en schriftelijke toestemming van Plotterpapieronline.be in originele
onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het
risico van de retourzending zijn voor de koper. Supplies vallen niet onder dit reglement, supplies worden niet geruild of retour genomen.
6.2 Plotterpapieronline.be behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te
weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren,
wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door
schuld van de koper is beschadigd.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Plotterpapieronline.be
schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te
wijten is, zal Plotterpapieronline.be de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in
kennis stellen. Plotterpapieronline.be heeft het recht om de waardevermindering van het
product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen
bedrag in te houden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op
de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met
Plotterpapieronline.be is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen
vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en
eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
81. Voor door Plotterpapieronline.be geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals
deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
Plotterpapieronline.be vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een
loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.
8.2 Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u telefonisch contact op te nemen of een e-mail te sturen naar info@Plotterpapieronline.be
8.3 Indien de koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen
aanspraak worden gemaakt op garantie.
8.4 Plotterpapieronline.be garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn
van welke gebreken dan ook.
8.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.6 Plotterpapieronline.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of
indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en
programmatuur. Plotterpapieronline.be is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of
grove schuld aan de kant van Plotterpapieronline.be. Plotterpapieronline.be is nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.7 Indien Plotterpapieronline.be, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk
aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is
veroorzaakt.
8.8 In het geval de koper via Plotterpapieronline.be een overeenkomst heeft gesloten voor
een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie
uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn
verklaard.
8.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie
indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende
gevallen:
· indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,
waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Plotterpapieronline.be
of de fabrikant zijn verricht;
· indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of
onleesbaar is gemaakt;
· indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming
corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
· indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of
nalatigheid.
8.10 De koper is gehouden Plotterpapieronline.be te vrijwaren voor enige aanspraak die
derden ter zake van de overeenkomst tegen Plotterpapieronline.be mochten doen gelden,
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en
kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het
product aan Plotterpapieronline.be te retourneren om zodoende een goede beoordeling
en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
8.11 Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Plotterpapieronline.be zich
tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.12 Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend en
administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Plotterpapieronline.be niet gehouden haar verplichtingen
jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort
voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van Plotterpapieronline.be wil, onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken
van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding
of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar
zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of met betrekking tot de internetsite, berusten bij Plotterpapieronline.be,
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten,
waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie
van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en
concepten.
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven
in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Plotterpapieronline.be, haar toeleveranciers
of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot
het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 Plotterpapieronline.be zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met het Privacy Statement. Plotterpapieronline.be neemt daarbij de van
toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de
leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van
of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met Plotterpapieronline.be, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Domicilie
13.1 Plotterpapieronline.be is gevestigd te Uden en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven onder nr. 17178778.
Het BTW identificatienummer is NL149749788B01 Gelieve alle correspondentie
aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Plotterpapieronline.be
Zonneweide 13, 5404 KK te Uden of naar het e-mail adres info@plotterpapieronline.be
zoals staat aangegeven op de internetsite.

Gratis verzenden

Bij alle bestellingen >€50

Snelle levering

Voor 16:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.

Installatieservice + advies

Wij helpen u graag bij het installeren en geven u graag deskundig advies.

100% veilig betalen

Betaal eenvoudig via iDeal, vooruit betalen, Bancontact of op rekening.